2.png

Huishoudelijk reglement Stichting Red Knights Netherlands 1

Voor de leesbaarheid van het Huishoudelijk Reglement is ervoor gekozen in de hij vorm te schrijven. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden

Artikel 1: Doelstelling
Artikel 2: Organisatie Red Knights Netherlands 1
Artikel 3: Verantwoordelijkheden
Artikel 4: Bestuurlijk Overleg
Artikel 5: Regels Ride-out
Artikel 6: Uitsluiting
Artikel 7: Slotbepaling


Het Huishoudelijk Reglement regelt de gang van zaken binnen de Stichting Red Knights Netherlands 1. Het geeft richtlijnen en gedragsregels voor degenen die binnen de Stichting Red Knights Netherlands 1 activiteiten uitvoeren. Alle deelnemers zijn gehouden aan de bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 1. Doelstelling 

De Stichting Red Knights Netherlands 1 heeft tot doel:

 • Het promoten voor veiligheid van de motorrijder.
 • De bescherming van een positief beeld van de motorrijder. 
 • Te genieten van de broederschap van brandweermensen.
 • Deel te nemen uitsluitend in sociale, charitatieve en educatieve activiteiten gericht op het vergroten van het algemene begrip van het genot van, competentie, sportiviteit en deelname aan de sport van het motorrijden.


De Stichting Red Knights Netherlands 1 is opgericht door en voor mensen uit het brandweerveld waarbij het niet uitmaakt of je beroepsmatig, bedrijfsmatig of vrijwillig actief bent, of je oud-lid of gepensioneerd bent bij een brandweerkorps maar allemaal dezelfde hobby er naast hebben, het motor rijden. Uiteraard moeten leden van de Red Knights Netherlands 1 beschikken over een geldig motorrijbewijs en dient hun motor in technisch goede staat te verkeren bij het deelnemen aan activiteiten van de Red Knights. Echtgenoten, kinderen, broers, zussen, vrienden en vriendinnen van leden zijn welkom om lid te worden als “Social Member” van de Red Knights Netherlands 1.

De Stichting Red Knights Netherlands 1 is geen 1% club en staat ook los van die filosofie. Het is wel mogelijk dat de Red Knights Netherlands 1 in contact komt met deze 1% clubs bij motortreffen. De Red Knights Netherlands 1 hecht er wel belang aan om kennis te nemen van de regels welke gelden in de MC wereld.

Artikel 2. Organisatie 

Stichting Red Knights Netherlands 1 wordt aangestuurd door de Voorzitter. De leden kiezen in een jaarlijkse leden vergadering vanuit haar midden een Secretaris, Penningmeester, PR medewerker en Navigator .
De functies van Secretaris en Penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.

Functionarissen worden benoemd voor een periode van 3 jaren. Het lidmaatschap van het overleg eindigt door het bedanken door een functionaris voor het lidmaatschap of door overlijden.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden

Voorzitter 

 • De Voorzitter, of bij diens afwezigheid de Vice-voorzitter, leidt de vergadering.
 • Regelt de volgorde van behandeling van de zaken die afgedaan moeten worden en hij zorgt voor de handhaving van de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement.
 • Verleent het woord aan de sprekers en hij heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen dan wel het woord te ontnemen .
 • Is de vertegenwoordiger en 1e aanspreekpunt van de Red Knights Netherlands 1.


Secretaris

 • Voert de correspondentie voor de Red Knights Netherlands 1, van de uitgaande stukken behoudt hij een kopie.
 • Houdt de notulen van de vergaderingen van de Red Knights Netherlands 1 bij, na goedkeuring van deze notulen ondertekent hij deze samen met de Voorzitter of diens vervanger.
 • Zorgt voor de verzending van uitnodigingen van vergaderingen.
 • Houdt gegevens van de actieve leden van de Red Knights Netherlands 1 bij.


Penningmeester

 • Draagt de verantwoording voor de geldmiddelen van de Red Knights Netherlands 1 die onder zijn berusting zijn. Uitgaven die de penningmeester doet voor de Red Knights Netherlands 1 kunnen uitsluitend na goedkeuring van de Voorzitter gedaan worden.
 • Is belast met het behoorlijk bijhouden van de ontvangsten en uitgaven en legt hiervoor, indien noodzakelijk, verantwoording af onder overlegging van bescheiden met betrekking tot de vermogenspositie aan het eind van het jaar. De goedkeuring van deze stukken door twee aan te wijzen personen ( kascommissie ) wordt beschouwd als een décharge van de Penningmeester en de Voorzitter voor het gevoerde financieel beleid van de Red Knights Netherlands 1 van het afgelopen jaar.


PR medewerker

 • Stuurt en neemt initiatief m.b.t. alle vormen van PR en communicatie. Hij schrijft artikelen voor de Stichting Red Knights Netherlands 1 website.
 • Voert een Pro-actief persbeleid: benaderen van relevante dag/week/maandbladen om het grote publiek te informeren over de activiteiten van Stichting Red Knights Netherlands 1.
 • Voert in overleg met de Voorzitter reactief persbeleid/woordvoerderschap: reageren op verzoeken van de pers voor informatie of interviews · denkt mee hoe specifieke doelgroepen te benaderen via de juiste communicatiemix en mede uitvoeren daarvan.
 • Onderhoudt contacten met regionale organisaties waardoor de Stichting Red Knights Netherlands 1 zich kan profileren. Denk hierbij aan MC’s, dealers, organisatoren van beurzen/festivals/events etc. De taken worden uitgevoerd in nauwe samenspraak met de Voorzitter.

Navigator

 • Is verantwoordelijk voor de organisatie van ride-outs op landelijk niveau.
 • Onderhoudt contacten met lokale overheden over geplande ride-outs. Hij is diegene die de route, stops en de snelheid bepaalt. Hij is de eerste persoon van konvooi, hij geeft aanwijzingen en bepaalt bij de diverse verkeerssituaties wanneer er wel of niet geblokt moet worden.
 • Zorgt ervoor dat er bij ride-outs voldoende blokkers aanwezig zijn om een veilige doortocht te garanderen.


Artikel 4. Bestuurlijk Overleg

Het Bestuurlijk Overleg komt in principe eens per 6 weken samen. Op verzoek van de Voorzitter of twee overige leden kan een extra vergadering worden ingelast. Deelname is uitsluitend voor de bestuursleden van de Stichting Red Knights Netherlands 1. De agenda voor de vergadering wordt ongeveer een week van tevoren door de Secretaris per e-mail aan de leden van het bestuur toegezonden. Vergaderstukken kunnen tot twee dagen voor de vergadering per e-mail worden gezonden. Van de vergaderingen wordt door de Secretaris een kort verslag gemaakt. Dit verslag wordt, na akkoord door de Voorzitter, aan de bestuursleden gezonden.

Artikel 5. Regels Ride-out

tijdens ride-out worden de aanwijzingen van de navigator en de blockers strikt opgevolgd iedereen rijdt voor eigen risico, Stichting Red Knights Netherlands 1 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een ride-out in geval van een ongeval wordt er eerste hulp geboden door EHBO’er en als het moet 112 gebeld, tevens word de groep veilig aan de kant gezet door de motor begeleiders . in geval van pech wordt er door de staartrijder per porto doorgegeven van een pech geval en die blijft bij het voertuig dat pech heeft en zorgt voor hulpverlening . de navigator wijst een andere motorbegeleider aan om als staartrijder door te gaan. de navigator wijst iemand aan om voor de groep en achter de navigator en blockers te rijden in een tempo die de navigator aangeeft Er word in een baksteen formatie gereden en daar word niet van afgeweken . Zorg dat je continu goed spiegelt zodat je ziet of een blocker wil passeren om de volgende kruising vrij te maken. Schuif in dat geval in tussen de baksteen formatie.

Artikel 6. Uitsluiting

Vrijwilligers die zich gedurende door de Stichting georganiseerde evenementen of andere activiteiten ernstig misdragen, de naam van Stichting Red Knights Netherlands 1 in diskrediet brengen dan wel de veiligheid op welke wijze dan ook in gevaar brengen, kunnen door de Voorzitter, in overleg met het bestuur, berispt worden, dan wel in overleg met het gehele Bestuur van de Stichting Red Knights Netherlands 1, ontzet worden uit de taken van de Stichting.

Artikel 7. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil omtrent de toepassing daarvan, beslist de Voorzitter in overleg met de andere bestuursleden.


©copyright ropawebdesign.nl